Informace vedení ZŠ a MŠ Švihov k organizaci 1. i 2. stupně od 3. 5. 2021

Na základě 2. fáze otevírání škol a režimových opatření dojde od 3. 5. 2021 (včetně) ke změně organizace výuky na 2. stupni ZŠ a MŠ Švihov (rotační výuka tříd na 2. stupni).

V prvním týdnu (3. - 7. 5.) budou přítomny ve škole všechny třídy B (I.B, II.B, III.B, IV.B, V.B, VI.B, VII.B, VIII.B, IX.B). Ve zbylých třídách probíhá distanční výuka podle upraveného rozvrhu.

Organizace na 1. stupni se nadále řídí pokyny platnými od 12. 4. s drobnými úpravami (změny vyznačeny v textu).

I. Organizace stravování

- Žáci 1. i 2. stupně, kteří mají v rotační výuce prezenční vzdělávání, mají oběd přihlášen, v případě nezájmu o stravování je zákonný zástupce povinen obědy odhlásit.

- Při stravování se budou žáci řídit pokyny personálu dle aktuálního manuálu MŠMT.

- Do školní jídelny se bude chodit dle stanovených časů – viz nový rozvrh odchodů na obědy - ZMĚNA OD 3. 5.

II. Organizace výuky

- Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu pro prezenční výuku. Změny v distančním rozvrhu naleznete zde

- Je zakázán zpěv při vzdělávání, ale hodina Hudební výchovy není zrušena.

- Hodina Tělesné výchovy není zrušena, MŠMT doporučuje procházky venku nebo jsou umožněny sportovní činnosti za podmínek podle mimořádného opatření upravujícího organizování sportovní činnosti.

- Činnost školní družiny (ranní i odpolední) je poskytována, činnost školního klubu poskytována není.

- Od 12. 4. 2021 je provoz krizové školy zrušen, přechod na rotační výuku. 

III. Organizace testování

- Žáci 1. stupně se budou testovat jednou týdně – v pondělí - ZMĚNA OD 3. 5.

- Žáci 2. stupně se budou testovat dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek.

- Test si žáci provedou při 1. vyučovací hodině ve třídě.

- Pro 1. – 3. roč. je umožněna asistence při provádění testu 3. osobou (jeden zákonný zástupce, či jiná osoba pověřená zákonným zástupcem) používající respirátor, vyhodnocení testu trvá okolo 15 minut, počítejte s časovou rezervou. 

- S přípravou a organizací samotestování pomohou pedagogičtí pracovníci.

- Před provedením prvního samotestování budou žáci seznámeni s průběhem testu.

- Při pozitivním výsledku testu bude škola postupovat dle platného manuálu

- Informace o testování a další odpovědi na vaše dotazy naleznete na stránkách testovani.edu.cz

IV. Organizace hygieny

- Hygienická opatření jsou nadřazena obvyklé organizaci výuky, kontakt mezi žáky bude omezen.

- Dle pokynů učitele podstoupí žák desinfekci rukou vícekrát denně, totéž platí po každé návštěvě WC, v případě alergie na desinfekci zajistí zákonný zástupce pro žáka vlastní antivirový prostředek.

- V případě ochrany nosu a úst se žáků ZŠ týká zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd, nikoliv povinnost respirátoru. Respirátory jsou povinné pro zaměstnance školy a další dospělé osoby.

- Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci povinnost ochranu nosu a úst (včetně školní družiny).

- Každého žáka jsou zákonní zástupci povinni vybavit vhodným oblečením pro překlenutí přechodného poklesu teploty ve třídě z důvodu hygienického větrání.

- Žáci se budou zdržovat výhradně v prostorách třídy i v čase přestávky.

- Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky (netýká se doprovodu žáků 1. – 3. ročníku).

- Při projevu příznaků infekčního onemocnění si zákonný zástupce neprodleně vyzvedne žáka ve škole, škola bude postupovat dle pokynů MŠMT.