Provoz

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není ve své náplni pokračováním školního vyučování, ale má svá specifika. Hlavním posláním je zabezpečení odpočinku, rekreace žáků a zájmové činnosti.

ŠD je určena žákům 1. stupně 1.-5. ročníku. Jednotlivá oddělení ŠD jsou naplňována do povolené kapacity 30 žáků.

Pobyt ve ŠD je zpoplatněn.

Mezi povinnosti zákonných zástupců žáků patří:

  • Oznamovat údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích ( svěření péče pouze jednomu z rodičů z rozhodnutí soudu, zákaz vydávání žáka jednomu z rodičů z rozhodnutí soudu, aj.).
  • Zajistit pravidelnou docházku žáka do družiny podle rozpisu na zápisním lístku a nepřítomnost žáka písemně omluvit.
  • Potřebují-li zákonní zástupci, aby žák odešel ze ŠD v jiný čas, oznámí změnu předem písemně na předtištěný tiskopis s datumem vystavení a podpisem.
  • Pokud rodiče vyzvedávají žáka po obědě u jídelny, je jejich povinností omluvit nepřítomnost ve ŠD osobně.

Pro přihlášené žáky je docházka do ŠD povinná, podmínky odchodu jsou stanoveny na Zápisním lístku.

Ve všech oddělení ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, Školním řádem, Vnitřním řádem ŠD.

Osobní věci má každý čitelně označené a případnou ztrátu neprodleně ohlásí p. vychovatelce.

Pro pobyt venku má žák sportovní oblečení, obutí v zájmu hygieny a bezpečnosti!

Žák nikdy nesmí opustit prostory ŠD bez vědomí vychovatelky.

Pokud žák narušuje soustavně školní řád a řád ŠD, může být rozhodnutím ředitele vyloučen.