Vše o zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

v tomto školním roce bude probíhat zápis do základní školy jako dříve za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců dětí ve škole.

Děti budou přijímány na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád v platném znění. 

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku:

· přednostně budou přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na území společného obvodu ZŠ a MŠ Švihov (viz odkaz)

· děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti školského obvodu, budou přednostně přijímány dle následujících kritérií:

            a. děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 povolen odklad povinné školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává

b. sourozenci žáků, kteří budou ve školním roce 2024/2025 pokračovat v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává

c. sourozenci dětí, které budou ve školním roce 2024/2025 pokračovat v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává

d. děti, které navštěvují MŠ Švihov, MŠ Borovy, MŠ Chudenice

e. ostatní děti, které nesplňují kritérium a), b), c), d)

f. ředitel školy rozhodne o přijetí losem

 

Dokumenty ke stažení

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Zápis se týká dětí, které dovrší šesti let:

· do 31. 8. 2024

· v době od září 2024 do prosince 2024 – nutno doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

· v době od ledna 2025 do června 2025 – nutno doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

 

Mohu přijít k zápisu také v jiném termínu?

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy z vážných důvodů nemůžete písemnou přihlášku doručit v termínu od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024, požádejte e-mailem nebo telefonicky vedení školy (info@zssvihov.info, 376 393 367) o náhradní termín do 30. 4. 2024.

 

Jak bude zápis probíhat?

Průběh zápisu k povinné školní docházce má dvě části, formální a neformální (motivační) část.

· Formální část – v průběhu formální části podá zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

· Neformální část – je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte

Cílem neformální (motivační) části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako příjemné a bezpečné prostředí, kterého není třeba se obávat. V rámci neformálních aktivit dochází k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte a k informování zákonného zástupce, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Neformální část zápisu proběhne 11. dubna 2024 od 12,30 hod. v budově základní školy. Zápis se bude konat ve 3 skupinách (tj. od 12,30, od 13,00 a od 13,30) - do skupiny se lze přihlásit na nástěnce v MŠ.

 

Kolik prvních tříd budeme otevírat a kolik žáků v 1. třídě bude?

Budeme otevírat 2 třídy, ale vše závisí na počtu přijatých žáků. Třída může mít max. 30 žáků. Je možné snižování počtu žáků dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pro školní rok 2024 / 2025 bude přijato maximálně 41 žáků.

 

Jak se rodič dozví, zda bylo dítě přijato?

Kladné rozhodnutí bude oznámeno na webu školy pod registračním číslem, které Vám bude přiděleno systémem při elektronickém přihlašování (obdržíte v informačním mailu, který systém odesílá automaticky). Budete-li potřebovat kladné rozhodnutí v listinné podobě, požádáte o jeho vydání vedení školy, nejlépe e-mailem (info@zssvihov.info), bude zasláno poštou. Záporná rozhodnutí budou zasílána poštou na doručenku na adresu zákonného zástupce.

 

Kdy požádat o odklad?

Máte 2 možnosti:

1. Požádat o odklad současně s podáním žádosti o přijetí

Je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum) a lékařské doporučení odborného (dětského) lékaře. Ředitel školy nástup k povinné školní docházce o jeden rok odloží. To znamená, že zákonný zástupce musí o rok později opětovně požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

2. Podat žádost o odklad až po rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce, a to nejpozději do 30. 4. 2024

Žádost se podává řediteli školy. Doporučujeme podávat žádost najednou s oběma doporučeními (viz další odstavec).

Co k žádosti o odklad potřebujete?

Žádost o odklad si stáhnete z webových stránek školy nebo si formulář vyzvednete v ředitelně školy. K této žádosti přiložíte doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Tiskopis Vám na vyžádání zašleme i e-mailem.

 

Mohu přihlásit k zápisu dítě, kterému bude šest let až po 1. září 2024?

Pokud zákonní zástupci zváží výjimečnost předčasného zápisu, v takovém případě spolu se žádostí o přijetí doloží:

· u dítěte, které dosáhne šesti let v době od září 2024 do prosince 2024 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

· u dítěte, které dosáhne šesti let v době od ledna 2025 do června 2025 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Bez doporučení nebude možno přihlášku k zápisu přijmout.

 

Je nutné podat žádost k zápisu dítěte, kterému byl loni nástup do 1. třídy o jeden rok odložen?

I takové dítě musí zákonní zástupci opětovně přihlásit k zápisu k povinné školní docházce.

 

Dostanou zákonní zástupci přijatých dětí podrobnější informace před nástupem do 1. třídy?

Ano, na společné schůzce v mateřské škole, která se bude konat v červnu (je nutné sledovat internetové stránky školy). Zákonní zástupci přijatých dětí dostanou informace o pomůckách a učebních textech, které žáci dostanou zdarma, dozvědí se, které další pomůcky je třeba zakoupit, včetně podrobného popisu organizace 1. dne školního roku a další informace související se zahájením základního vzdělávání. Informace budou zveřejněny i na internetových stránkách školy.

 

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

Každý správný předškolák totiž:

· ví, jak se jmenuje a kde bydlí, zná svůj věk a dny v týdnu

· dokáže samostatně a logicky uvažovat

· správně vyslovuje všechny hlásky, mluví srozumitelně a v souvislých větách

· přiměřeně svému věku zvládá jemnou i hrubou motoriku

· orientuje se v prostoru – umí určit, co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad, atd.

· hraje kolektivní hry

· dokáže recitovat básničku, zpívat písničku, případně vyprávět pohádku

· umí napočítat alespoň do deseti

· drží správně tužku

· vystřihuje jednoduché tvary

· splní zadaný úkol a dokáže pracovat samostatně i ve skupině

· navazuje kontakt s dospělými, ale má z nich respekt

· umí se sám oblékat a obsluhovat, dodržuje základní hygienu

· pozdraví, poprosí, poděkuje

 

Jak nejlépe se připravit a zvládnout zápis do první třídy ZŠ?

Je důležité, aby se na něj připravili rodiče a pomohli připravit i své děti. Doporučení pro zákonné zástupce:

· Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

· Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, tablet a jiné nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

· Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

· Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

· Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

· Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

· Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i Vám.

· Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravuje dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

· Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.