Vše o zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,

v tomto školním roce bude probíhat zápis do základní školy opět jako dříve za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců dětí ve škole.

Děti budou přijímány na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád v platném znění. Děti mohou být přijímány jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Kritéria přijímání dětí do 1. ročníku:

· přednostně budou přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, na území společného obvodu ZŠ a MŠ Švihov (viz odkaz)

· děti, které nemají trvalý pobyt ve spádové oblasti školského obvodu, budou přednostně přijímány dle následujících kritérií:

   a. děti, kterým byl pro školní rok 2021/2022 povolen odklad povinné školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává

   b. sourozenci žáků, kteří budou ve školním roce 2022/2023 pokračovat v plnění školní docházky v základní škole, jejíž činnost organizace vykonává

   c. sourozenci dětí, které budou ve školním roce 2022/2023 pokračovat v předškolním vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost organizace vykonává

   d. ostatní děti, které nesplňují kritérium a), b), c)

V případě překročení kapacity školy přijetím všech zapsaných uchazečů ředitel školy rozhodne o přijetí losem.

 

Dokumenty ke stažení

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Zápis se týká dětí, které dovrší šesti let:

· do 31. 8. 2022

· v době od září 2022 do prosince 2022 – nutno doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

· v době od ledna 2023 do června 2023 – nutno doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

 

Mohu přijít k zápisu také v jiném termínu?

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy z vážných důvodů nemůžete písemnou přihlášku doručit v termínu od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022, požádejte e-mailem nebo telefonicky vedení školy (info@zssvihov.info, 376 393 367) o náhradní termín do 30. 4. 2022.

 

Jak bude zápis probíhat?

Průběh zápisu k povinné školní docházce má dvě části, formální a neformální (motivační) část.

· Formální část – v průběhu formální části podá zákonný zástupce dítěte žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

· Neformální část – je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte

Cílem neformální (motivační) části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako příjemné a bezpečné prostředí, kterého není třeba se obávat. V rámci neformálních aktivit dochází k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte a k informování zákonného zástupce, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji. Neformální část zápisu proběhne 6. dubna 2022 od 12,45 hod. v budově základní školy.

 

Kolik prvních tříd budeme otevírat a kolik žáků v 1. třídě bude?

Budeme otevírat 2 třídy, ale vše závisí na počtu přijatých žáků. Třída může mít max. 30 žáků. Je možné snižování počtu žáků dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 

Jak se rodič dozví, zda bylo dítě přijato?

Kladné rozhodnutí bude oznámeno na webu školy pod registračním číslem, které Vám bude přiděleno systémem při elektronickém přihlašování (obdržíte v informačním mailu, který systém odesílá automaticky). Budete-li potřebovat kladné rozhodnutí v listinné podobě, požádáte o jeho vydání vedení školy, nejlépe e-mailem (info@zssvihov.info), bude zasláno poštou. Záporná rozhodnutí budou zasílána poštou na doručenku na adresu zákonného zástupce.

 

Kdy požádat o odklad?

Máte 2 možnosti:

1. Požádat o odklad současně s podáním žádosti o přijetí

Je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciální pedagogické centrum) a lékařské doporučení odborného (dětského) lékaře. Ředitel školy nástup k povinné školní docházce o jeden rok odloží. To znamená, že zákonný zástupce musí o rok později opětovně požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

2. Podat žádost o odklad až po rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce, a to nejpozději do 30. 4. 2022

Žádost se podává řediteli školy. Doporučujeme podávat žádost najednou s oběma doporučeními (viz další odstavec).

Co k žádosti o odklad potřebujete?

Žádost o odklad si stáhnete z webových stránek školy nebo si formulář vyzvednete v ředitelně školy. K této žádosti přiložíte doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. Tiskopis Vám na vyžádání zašleme i e-mailem.

 

Mohu přihlásit k zápisu dítě, kterému bude šest let až po 1. září 2022?

Pokud zákonní zástupci zváží výjimečnost předčasného zápisu, v takovém případě spolu se žádostí o přijetí doloží:

· u dítěte, které dosáhne šesti let v době od září 2022 do prosince 2022 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

· u dítěte, které dosáhne šesti let v době od ledna 2023 do června 2023 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Bez doporučení nebude možno přihlášku k zápisu přijmout.

 

Je nutné podat žádost k zápisu dítěte, kterému byl loni nástup do 1. třídy o jeden rok odložen?

I takové dítě musí zákonní zástupci opětovně přihlásit k zápisu k povinné školní docházce.

 

Dostanou zákonní zástupci přijatých dětí podrobnější informace před nástupem do 1. třídy?

Ano, na společné schůzce v mateřské škole, která se bude konat v červnu (je nutné sledovat internetové stránky školy). Zákonní zástupci přijatých dětí dostanou informace o pomůckách a učebních textech, které žáci dostanou zdarma, dozvědí se, které další pomůcky je třeba zakoupit, včetně podrobného popisu organizace 1. dne školního roku a další informace související se zahájením základního vzdělávání. Informace budou zveřejněny i na internetových stránkách školy.

 

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

Každý správný předškolák totiž:

· ví, jak se jmenuje a kde bydlí, zná svůj věk a dny v týdnu

· dokáže samostatně a logicky uvažovat

· správně vyslovuje všechny hlásky, mluví srozumitelně a v souvislých větách

· přiměřeně svému věku zvládá jemnou i hrubou motoriku

· orientuje se v prostoru – umí určit, co je dole, nahoře, vlevo, vpravo, pod, nad, atd.

· hraje kolektivní hry

· dokáže recitovat básničku, zpívat písničku, případně vyprávět pohádku

· umí napočítat alespoň do deseti

· drží správně tužku

· vystřihuje jednoduché tvary

· splní zadaný úkol a dokáže pracovat samostatně i ve skupině

· navazuje kontakt s dospělými, ale má z nich respekt

· umí se sám oblékat a obsluhovat, dodržuje základní hygienu

· pozdraví, poprosí, poděkuje

 

Jak nejlépe se připravit a zvládnout zápis do první třídy ZŠ?

Je důležité, aby se na něj připravili rodiče a pomohli připravit i své děti. Doporučení pro zákonné zástupce:

· Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

· Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize, tablet a jiné nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

· Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujete tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

· Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

· Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

· Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

· Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i Vám.

· Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravuje dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

· Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi – uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.