Aktuální opatření od 18. 11. 2020

Aktuální opatření v provozu školy od 18. 11. 2020

Od středy 18. 11. 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků základních škol, ostatní žáci pokračují v povinné distanční výuce. Připomínáme, že nepřítomnost žáka ve škole či neúčast na distanční výuce on-line je nutné omlouvat dle školního řádu.

I. Organizace stravování od 18. 11. 2020

 • Z důvodu přednostního zajištění organizace stravování žáků 1. a 2. ročníku mohou žáci 3. až 9. ročníku odebírat obědy pouze do jídlonosičů, a to v době od 11.15 do 11.30 hod.
 • Žáci 1. a 2. ročníku mají oběd přihlášen, v případě nezájmu o stravování je zákonný zástupce povinen obědy odhlásit.
 • Při stravování se budou žáci řídit pokyny personálu dle aktuálního manuálu MŠMT.

 

II. Organizace výuky od 18. 11. 2020

 • Výuka 1. a 2. ročníku bude probíhat v kmenových třídách, režim přestávek a délka vyučování budou upraveny v souladu s organizací hygienických opatření.
 • Výuka 3. až 9. ročníku bude probíhat dle aktuálního distančního rozvrhu.

 

III. Organizace hygieny 1. a 2. ročníku od 18. 11. 2020

 • Hygienická opatření jsou nadřazena obvyklé organizaci výuky, kontakt mezi žáky bude omezen.
 • Dle pokynů učitele podstoupí žák desinfekci rukou vícekrát denně, totéž platí po každé návštěvě WC, v případě alergie na desinfekci zajistí zákonný zástupce pro žáka vlastní antivirový prostředek.
 • Po celou dobu pobytu v budově školy musí žáci i zaměstnanci nosit roušku.
 • Každého žáka jsou zákonní zástupci povinni vybavit nejméně třemi rouškami na den ve vhodné schránce.
 • Každého žáka jsou zákonní zástupci povinni vybavit vhodným oblečením pro překlenutí přechodného poklesu teploty ve třídě z důvodu hygienického větrání.
 • Žáci se budou zdržovat výhradně v prostorách své třídy i v čase přestávky.
 • Při projevu příznaků infekčního onemocnění si zákonný zástupce neprodleně vyzvedne žáka ve škole, škola bude postupovat dle pokynů MŠMT.

 

Podrobnosti ohledně rozvrhu a výuky sdělí žákům třídní učitelky I. a II. tříd.

Vedení školy