Screeningové testování od 3. 1. 2022

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN ze dne 23. 12. 2021 bude v období od 3. do 16. ledna 2022 ve školách probíhat pravidelné preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek. Od 17. ledna 2022 bude testování probíhat jednou týdně v pondělí nebo první vyučovací den v týdnu, po dobu platnosti mimořádného opatření. Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

TESTOVÁNÍ SE TÝKÁ VŠECH ŽÁKŮ A ZAMĚSTNANCŮ.

  • Pro žáky 1. - 3. ročníku je možná přítomnost druhé osoby při testování za dodržení všech hygienických a mimořádných opatření. Testování za přítomnosti druhé osoby bude probíhat v době od 7.20 do 7.40 (pondělí, čtvrtek) v respiriu. Příchozí mohou mít vlastní test schválený MZD pro testování ve školách nebo laickou osobou.
  • Výjimku mají ti, kteří předloží v den testování výsledek RT-PCR testu ne starší 72 hodin s negativním výsledkem, případně negativní výsledek antigenního testu ne starší 24 hodin provedený poskytovatelem zdravotních služeb.
  • V případě odmítnutí testování a nepředložení negativního výsledku testu provedeného poskytovatelem zdravotnických služeb bude povolena osobní přítomnost na vzdělávání a při poskytování školských služeb (školní družina, školní jídelna) za níže uvedené podmínky:
    • Po celou dobu přítomnosti na vzdělávání nebo poskytování školských služeb v budově školy, kde není možno dodržet rozestupy minimálně 1,5 m od ostatních žáků, musí neotestovaní žáci (žáci, kteří odmítnou testování) použít ochranný prostředek dýchacích cest - respirátor nebo zdravotnickou ochrannou roušku.
    • Výjimku mají pouze ti žáci, kteří předloží lékařské potvrzení, kde je výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
  • Pozitivní výsledek antigenního testu

                V případě pozitivního výsledku antigenního testu při preventivním testování bude bezodkladně kontaktován zákonný zástupce žáka. Žákovi bude vystaveno potvrzení o pozitivním výsledku testu. Potvrzení školy předá zákonný zástupce poskytovateli zdravotních služeb provádějící konfirmační RT-PCR test. V případě, že je výsledek RT-PCR testu pozitivní, je zákonný zástupce bez zbytečného odkladu povinen informovat ošetřujícího lékaře dítěte a zároveň školu viz LETÁK PRO RODIČE

 

  • Změny v organizaci vyučování

                Dle stávajícího výše uvedeného mimořádného opatření je neotestovaným žákům zakázáno cvičení ve vnitřních prostorách (tělocvičny). Zároveň je zakázáno neotestovaným žákům zpívání, pokud nelze dodržet rozestup minimálně 2 m. O případných dalších změnách budete informováni.

 

Ve Švihově 31. 12. 2021

Mgr. Jakub Topinka, ředitel