Informace vedení ZŠ a MŠ Švihov k organizaci od 17. 5. 2021

Dne 10. 5. 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření MZdr k provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 17. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

Na ZŠ

  • umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotace
  • umožňuje se osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace
  • na území celé ČR se ruší povinnost homogenních tříd a skupin

Školní družina a školní klub

  • na území celé ČR dochází ke zrušení omezení, provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin
  • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do ZŠ

 Organizace výuky

- Výuka se řídí stávajícím rozvrhem hodin platným od září 2020.

- Je zakázán zpěv při vzdělávání, ale hodina Hudební výchovy není zrušena.

- Hodina Tělesné výchovy není zrušena, MŠMT doporučuje procházky venku nebo jsou umožněny sportovní činnosti ve vnějších prostorech za podmínek podle mimořádného opatření upravujícího organizování sportovní činnosti.

Informace k testování žáků od 17. 5. 2021

- Frekvence preventivního antigenního testu se mění na 1x týdně, test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

- Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

- Den testování bude pondělí.

- Testování bude probíhat nadále v zavedeném režimu.

Ochrana dýchacích cest

Mimořádné opatření MZdr ze dne 4. května 2021 s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Organizace stravování

- Při stravování se budou žáci řídit pokyny personálu dle aktuálního manuálu MŠMT.

- Do školní jídelny se bude chodit dle stanovených časů.

Organizace hygieny

- Hygienická opatření jsou nadřazena obvyklé organizaci výuky, kontakt mezi žáky bude omezen.

- Dle pokynů učitele podstoupí žák desinfekci rukou vícekrát denně, totéž platí po každé návštěvě WC, v případě alergie na desinfekci zajistí zákonný zástupce pro žáka vlastní antivirový prostředek.

- V případě ochrany nosu a úst se žáků ZŠ týká zdravotnická obličejová maska splňující standardy MO MZd, nikoliv povinnost respirátoru. Respirátory jsou povinné pro zaměstnance školy a další dospělé osoby.

- Každého žáka jsou zákonní zástupci povinni vybavit vhodným oblečením pro překlenutí přechodného poklesu teploty ve třídě z důvodu hygienického větrání.

- Žáci se budou zdržovat výhradně v prostorách třídy i v čase přestávky.

- Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky (netýká se doprovodu žáků 1. – 3. ročníku).

- Při projevu příznaků infekčního onemocnění si zákonný zástupce neprodleně vyzvedne žáka ve škole, škola bude postupovat dle pokynů MŠMT.

Mgr. Jakub Topinka

ředitel